Lägenhetsunderhåll

Vem ansvarar för underhållet?

Bostadsrättsinnehavarens underhållsskyldighet enligt § § 30 alt 31 i Riksbyggens normalstadgar. (Med beaktande av regler i bostadsrättslagen).
I § § 30 alt 31 regleras vad som ingår i bostadsrättsinnehavarens underhållsskyldighet.
Detta gäller även reparationsskyldigheten för bostadsrättsinnehavaren, som skall vidta de reparationer/underhåll som behövs och svara för kostnaderna för detta. Man är alltså skyldig att på egen bekostnad ordna med tapetsering, målning och andra reparationer så att lägenheten hålls i gått skick. Vad som är ”gott skick” preciseras inte i lagen eller  stadgarna. Detta får istället bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder m.m.
Bostadsrättsinnehavaren svarar för den inredning som föreningen försett lägenheten med samt den inredning som bostadsrättsinnehavaren själv försett lägenheten med. Bostadsrättsinnehavaren skall också åtgärda de skador som uppkommer i lägenheten, oavsett som skadorna uppkommit genom hans/hennes vållande eller på annat sätt,  exempelvis genom olyckshändelse eller genom vållande av utomstående.
I § § 30 alt 31 regleras även rätten att göra förändringar i lägenheten för bostadsrättsinnehavaren. Styrelsen måste ge sitt tillstånd för att bostadsrättsinnehavaren skall kunna göra väsentliga ändringar i lägenheten. Vad som är en väsentlig förändring bedöms i förhållande till ingreppets art och kostnaden.
Om en förändring skett som innebär att bostadsrättsinnehavaren överskridit sin befogenhet att ändra i lägenheten, kan han/hon åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick.
I stadgarna finns även reglerat att föreningen har ett ansvar för föreningens fastigheter och att de skall vara väl underhållna och i gott skick.

Nedan följer en förteckning över vem som ansvarar för byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättsinnehavaren resp. bostadsrättsföreningen…

Lägenhetsdörr. Bostadsrätts- innehavarens ansvar. Bostadsrätts- föreningens ansvar.
Ytbehandling insida av dörrblad, karm och foder x
Låscylinder, låskistor och beslag, dörrhandtag, ringklocka, brevinkast och tätningslister x
Ytbehandling utsida av dörrblad karm och foder x
Namnskylt x
Golv i lägenhet. Bostadsrätts- innehavarens ansvar. Bostadsrätts- föreningens ansvar.
Ytbehandling, ytbeläggning, samt underliggande tätskikt x
Underliggande stomme x
Innerväggar i lägenhet. Bostadsrätts- innehavarens ansvar. Bostadsrätts- föreningens ansvar.
Ytskikt t.ex. tapeter, målning samt underliggande tätskikt x
Underliggande konstruktioner eller stomme x
Innertak i lägenhet  x
Ytskikt och ytbehandling samt underliggande tätskikt. Även ev. undertak x
Underliggande konstruktioner eller stomme x
Fönster och fönsterdörrar. Bostadsrätts- innehavarens ansvar. Bostadsrätts- föreningens ansvar.
Invändig målning av karmar och bågar samt mellan bågar x
Fönsterglas, spanjolett inkl handtag, beslag, fönsterbänk. Styrelsen kan besluta att Brf svarar för ytterglas vid åverkan av okänd gärningsman samt vid ev. sättningar i huskroppen x
Vädringsfilter och tätningslister x
Utvändig målning av karmar och bågar x
Springventil x
VVS-artiklar. Bostadsrätts- innehavarens ansvar. Bostadsrätts- föreningens ansvar.
Tvättställ, bidé, badkar, duschkabin x
Blandare, dusch, duschslang, kranar. Stämman kan besluta att Brf svarar för underhåll av grundstandard och normalt antal blandare m.m. i lägenheten. x
WC-stol inkl spolanordning. Brf kan besluta om annat beträffande spolanordningen. x
Packningar    Undantag för vår förening x x x
Tvättmaskin, torkskåp m inredning, torktumlare och tvättbänk x
Ventilationsfilter. Byte och rengöring av t.ex. filter i köksfläkt x
Ventilationsdon. Från och tilluftsventiler x
Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås x
Rensning av avloppsledningar samt övrigt underhåll av avloppsledningen med golvbrunn, sil och vattenlås x
Vattenradiatorer med ventiler och termostat, kall- och varmvattenledningar. Bostadsrättsinnehavaren svarar för målning. x
Köksutrustning. Bostadsrätts- innehavarens ansvar. Bostadsrätts- föreningens ansvar.
Diskmaskin, kyl- och frysskåp, spis och mikrovågsugn x
Köksfläkt. Brf ansvar om fläkten ingår i husets ventilationssystem x
Förråd m.m. Bostadsrätts- innehavarens ansvar. Bostadsrätts- föreningens ansvar.
Källar- och vindsförråd samt fristående förråd som tillhör lägenheten, sopskåp el. liknande som tillhör enskild medlem. Samma regler som för lägenhet betr. golv, väggar, tak, dörrar, inredning m.m. x
Garage som tillhör lägenheten och ingår i bostadsrättens upplåtelseavtal. Samma regler som för lägenhet betr. golv, väggar, tak, dörrar, inredning m.m. x
Avskiljande nätvägg i förråd och garage. x
Gemensamma soputrymmen. x
El-artiklar. Bostadsrätts- innehavarens ansvar. Bostadsrätts- föreningens ansvar.
Eluttag, strömbrytare, armatur. Särskild behörighet krävs för att få utföra el-arbeten. x
Elpannor. x
Balkong. Bostadsrätts- innehavarens ansvar. Bostadsrätts- föreningens ansvar.
Ytbehandling insida. x
Vädringsställ och beslag, odlingslådor, snöröjning. x
Balkong, inglasningspartier. Bostadsrätts- innehavarens ansvar. Bostadsrätts- föreningens ansvar.
Tillval. Inglasning bör ha likartad utformning. x
Som tillhör Brf, projekterat och utfört av Brf. x
Konstruktion. Ytbehandling av utsida, balkongtak och sidor. x
Extra utrustning tillförd av bostadsrättsinnehavaren. Se
§§ 30 alt 31 i stadgarna.
x
Trädgårdstäppa. Bostadsrätts- innehavarens ansvar. Bostadsrätts- föreningens ansvar.
Grönytor som ingår i upplåtelse. Se §§2 st 2 och §§ 30 alt 31 i stadgarna. x
Övrigt. Bostadsrätts- innehavarens ansvar. Bostadsrätts- föreningens ansvar.
Inredningssnickerier, skåp och lådor, kryddställ/skåp, badrumsskåp, hatthylla, invändiga trappor i lägenheten, innerdörrar, trösklar, socklar, foder, lister, gardinstänger, torkställning, beslag, brandvarnare. x
Markiser. Styrelsens tillstånd krävs för att sätta upp markiser. x
Vattensäng. Styrelsens tillstånd krävs pga. ev. begränsad bärighet för bjälklagen i vissa hus x
Värmeåtervinningsaggregat. Styrelsen kan besluta att Brf svarar för underhåll. Bostadsrättsinnehavaren skall dock alltid rengöra enligt skötselinstruktionen. (Minst 2 ggr per år.) x
Varmvattenberedare. x